Общи условия за ползване на платформата Code Academy

 Настоящите условия са в сила от 2.05.2023 година.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството „Он Трейнинг“ ЕООД, което стои зад платформата Codeacademy.bg – търговецът, предлагащ услугите, от друга.

Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които „Он Трейнинг“ ЕООД предлагат.

Регистрацията на уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от „Он Трейнинг“ ЕООД.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:

 • Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на „Он Трейнинг“ ЕООД, а именно гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, ул. „Добри Войников“ № 47;
 • Попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта тук
 • Чрез електронната поща, изпращайки съобщение на e-mail адреса: codeacademy@codeacademy.bg
 • Или по телефон: +3592 4238712

За повече информация относно правата на потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно чл. VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.

I. Дефиниции

 1. Търговец“, „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице

„Он Трейнинг“ ЕООД, ЕИК 204154179, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, ул. „Добри Войников“ № 47, администратор на уебсайта Codeacademy.bg, който предоставя обучителни курсове по програмиране като част от своята търговска или професионална дейност.

 1. Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в курс/курсове по програмиране.

II.  Регистрация и Записване на курс

Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставя достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите.

За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

 • потребителско име, имейл адрес, телефонен номер и парола;
 • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за лични данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството.

Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение. Платформата изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста  електронен адрес.

Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи и сертификати.

III.  Такси за обучение

Таксите за обучение са посочени за всеки от предлаганите курсове. Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по банков път. При покупка с карта е необходимо да се регистрирате. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).

Таксите за обучение, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

IV.  Методи за плащане

След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение, трябва да изберете един от следните методи за плащане:

 • Банков превод – при избор на този метод Курсистът трябва да направи банков превод до Алианц Банк България, IBAN: BG09BUIN95611000551952, BIC: BUINBGSF, основание за плащане: Името на избраното обучение
 • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.
 • За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:
  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации
 • Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

V.  Оценяване и сертифициране

Сертификат се издава след завършване на единичен модул.

 • За въвеждащ модул Java Jumpstart сертификатът може да бъде изтеглен автоматично от Курсиста след завършване  на всички уроци и тестове в системата.
 • За модули Unlock Java и Java WEB Back-end сертификат се издава след успешно преминаване на финален изпит. Успешно преминаване означава с минимум 70% успеваемост.

VI.  Права на интелектуална собственост

По време на обучението в Code Academy Курсистът има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му   материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си.

Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право   от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали.

VII.  Право на отказ

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, преди да го е стартирал и да е започнал обучението, в 14 дневен срок от датата на регистриране на плащането. Започнато обучение означава да е приключен поне 1 урок от него.  Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от  Дружеството на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста,  който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес на за кореспонденция.

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането – по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас по банков път в определен срок.

Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от  договора.

VIII.  Изменения на условията

Дружеството има правото да променя или заменя настоящите Общи условия.

При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси.

Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес.

IX. Изключване от Code Academy

„Он Трейнинг“ ЕООД запазва правото си едностранно и

незабавно чрез уведомление да прекратят обучението на Курсист като изключат последния от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

 • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;
 • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;
 • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
 • не спазва правилата и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл, курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебните системи. В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат  върнати.

X.  Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

XI.  Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

XII.  Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!