Общи условия

Общи условия за ползване на платформата Code Academy

 Настоящите условия са в сила от 2.05.2023 година.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството „Он Трейнинг“ ЕООД, което стои зад платформата codeacademy.bg и нейния поддомейн trainings.codeacademy.bg – търговецът, предлагащ услугите, от друга.

Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които „Он Трейнинг“ ЕООД предлагат.

Регистрацията на уебсайта и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от „Он Трейнинг“ ЕООД.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:

 

  • Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на „Он Трейнинг“ ЕООД, а именно гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, ул. „Добри Войников“ № 47;

  • Попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта тук

  • Чрез електронната поща, изпращайки съобщение на e-mail адреса: codeacademy@codeacademy.bg

  • Или по телефон: +3592 4238712

За повече информация относно правата на потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно чл. VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.

I. Дефиниции

 

  1. Търговец“, „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице

„Он Трейнинг“ ЕООД, ЕИК 204154179, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, ул. „Добри Войников“ № 47, администратор на уебсайта Codeacademy.bg, който предоставя обучителни курсове по програмиране като част от своята търговска или професионална дейност.

 

  1. Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в курс/курсове по програмиране.

II.  Регистрация и Записване на курс

Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставя достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите.

За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

 

  • потребителско име, имейл адрес, телефонен номер и парола;

  • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за лични данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството в системата за предоставяне на обучение, изнесена на поддомейн trainings.codeacademy.bg.

Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение. Платформата изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста  електронен адрес.

Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на дипломи и сертификати.

III.  Такси за обучение

Таксите за обучение са посочени за всеки от предлаганите курсове. Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по банков път. При покупка с карта е необходимо да се регистрирате. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).

Таксите за обучение, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

IV.  Методи за плащане

След регистрация в trainings.codeacademy.bg като Курсист и избор на желаното обучение, курсистът бива пренасочен към количка с добавен желания продукт и трябва да избере един от следните методи за плащане:

 

  • Банков превод – при избор на този метод Курсистът трябва да направи банков превод до Алианц Банк България, IBAN: BG09BUIN95611000551952, BIC: BUINBGSF, основание за плащане: Името на избраното обучение

  • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.

  • За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:

    

    • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

 

  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации

  • Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

V.  Оценяване и сертифициране

Сертификат се издава след завършване на единичен модул.

 

  • За въвеждащ модул Java Jumpstart се получава сертификат след заплащане на такса, след като Курсистът е завършил всички уроци и тестове в системата.

  • За модули Unlock Java и Java WEB Back-end сертификат се издава след успешно преминаване на финален изпит. Успешно преминаване означава с минимум 70% успеваемост.

VI.  Права на интелектуална собственост

По време на обучението в Code Academy Курсистът има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му   материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си.

Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право   от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали.

VII.  Право на отказ

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, преди да го е стартирал и да е започнал обучението, в 14 дневен срок от датата на регистриране на плащането. Започнато обучение означава да е приключен поне 1 урок от него.  Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от  Дружеството на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста,  който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес на за кореспонденция.

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането – по банков път. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас по банков път в определен срок.

Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Дружеството е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от  договора.

VIII.  Изменения на условията

Дружеството има правото да променя или заменя настоящите Общи условия.

При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси.

Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес.

IX. Изключване от Code Academy

„Он Трейнинг“ ЕООД запазва правото си едностранно и

незабавно чрез уведомление да прекратят обучението на Курсист като изключат последния от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

 

  • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;

  • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

  • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;

  • не спазва правилата и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл, курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебните системи. В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат  върнати.

X.  Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

XI.  Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

XII.  Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.

При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!се получава сертификат след заплащане на такса, след като Курсистът е завършил всички уроци и тестове в системата. 

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук